Սումպադ Տավուտ Պողոսին (74) վայրենի մահը Մէօտրսլօթի

տունին մէջ:

Ծագումով Իրաքցի եղող մարդը սարսաբելի ձեւով սպանուավ:

Ալմէլօ: Սումպադ Տավուտ Պողոս (74) 19 դեկտէմբեր 2014 ին

ուրբաթ օրը ժամը շուրջ 14:15 ին իր տունը, Ալմէլօ, կինը մերած

գտած է: Իրեն վայրենի ձեւով սպաններէն, իրեն վիզը կտրելէն:

Հարցումը սա յէ, ինչու իրեն սպաննեցին և ովքեր?

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Բախիլ

Սումպադը Իրաքի մայրաքաղաքը Պաղտատ, երկայր ժամանակճաշարան աշխատցուցած է: Ինքը Հայ Քրիստոնյա փոքրամասնութեանկը պատկաներ, կեանքը այդքան դժուար էր գերազանցապէսմիւսլիւման եղած Իրաքի մէջ որ, ինքը և իր ընտանիքը 2008 ինփախան Եւրոպա:Վերջապէս ինքը, կինը և իր չորս զավակներէն երկու հատը քանի մըտեղեր թափաբառելով 2009 ին հասան Ալմէլօ: իր միւս ախջիկըՔանատա և չորորդը Հօլլանտա ուրիշ տեղ կ՛ապրին:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Օրուա սբաղվութիւնը

Սումպադը դուրս չեր ելլար: Երեք ուղեղի ինքֆարդէն հետոյ մասամբանդամալույծ եղավ: Շատ անգամներ հայկական համայնքէն ծերմարդոց գացած գործունէութիւնների կեդրոն կ՛երդար Ալմէլօին մէջ:Սա տեղական խնամքի հիմնարկութեան նախաձեռնութիւն մըն է որմիասին եղած ժամանակ խնամելու պարտականութունը կը կատարէ:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

ՈՒժով ձայն

Սումպադին կինը ուրբաթ 19 դեկտեմբեր ժամը շուրջ 10:00 ին կերդաիր օրական սբաղւութեան, հինգշաբդի օրերը մարդերու և ուրբաթ օրըկնիկնեըու համար է: Տիկին Պողոսը գործունէութեան գացածժամանակը Սումադը մինակ կը մնայ: Դրացիներեն մէկը ժամը շուրջ10:45 ին ուժով ձայն մը կը լսէ, հետո ձայնը կը կտրուի:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Սպաննութիւն

Իր կինը շուրջ 14:15 ին դարձեալ տուն կուգա կը գտնա իր ամուսինըպարկած արեան դաշտի մէջ: Ոստիկանները շուտ կը տեսնան որկոկորդը կտրուել էր:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Դրդապատճար

Իր ընտանիքը ոչ մէկ գաղաբար չունի որ ինչու մէկը կ՛ուզէ սպաննելպարոն Պողոսին և հտազօտութիւնեն ալ ոչ մէկ հստակ պատճար մըչ՛ելավ: Տունը բնտրուած է և ոչ մէկ բան տունեն չէ գողցուած:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Անձեալը

Իրեն միջավայրի մարդիկները կը մտածեն թէ ինքը ոչ մէկի հետ լուրջկրիվ չէ ունեցած Իրաքը: Սմպատը ուրիշի հետ միասին Պաղտատըճաշարան մը ունէր, կը հարգուէր այդ պատճառով:Եւ ինքը ունեւոր էր, հարուստացած էր: Հնարաւոր է որհանձագործութեան պատճարը անոր հետ կապ ունի:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Ժամը

Ոստիկանը նշաններ ունի որ կարծելով Սումպադը ժամը 10:00 և11:15 ին մէջտեղ սպանուած է: Մօտիկ բնակչուհի մը ժամը շուրջ10:45 ին ուժով ձայն մը լսեր է որ հնարաւորէ այդ ձայնը Պողոսընտանիքին տունեն ելած էր:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Անցեր

Տունին շուրջը ոչ մէկ տեղ գողութեան հետքերը չէն գտնուած: Ասկէհայտնի թէ Սումպատը ինքը իր մարդասպաին ներս մտցուց: Տունըայնպես անկիւն մըն է որ շուրջի տուները թէ առջեւի և թէ ետեւիդուրերը լաւ չեն տեսնար: Ոստկանին հույսը այդ է որ ուրբաթ առտուայդ մօտիկներեն անցնող անձերուն բան մը տեսած վկաներուն հետխոսիլ:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

ՍՄՍ

Սպաննութեան ժամանակ տունին մօտիկ գտնուող բոլորհերաձայններուն ՍՄՍով լուր ղրկուած է Ալմէլօին մէջ:Ոստիկանութիւնը կը հուսա թէ անոնք այդ առտու բան մը տեսած էն ևկապի մէջ կը գտնուին:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Վկային կանչել

Երիտասարդ կին մը Մէօտրսլօթի օդօներու բարքինկեն ժամը շուրջ10:30 ին դեպի դրացի տուներուն կամ ալ մոտիկ եղող դպրոցիկողմը քալեց: Այս կինը բաց գույնով օդօ մը կը քշէր: Ոստիկանութիւնըտակավին չի գիտէր արդեօք ով է այս կինը և կը հուսա որ ինքը(այսինքն կինը) շատ շուտ կը հայտնուի ոստիկանութեան:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Պզտիկ գլխարկ

Տունի մէջ գոց գույնի պզտիկ քլխարկ մը քտնուավ: Նշանը (մէրքը)անծանոթ է բայց պզտիկ լուացքի պիտակը կար մէջը: Սումպատի կինըքլխարկը չէ հիշած և երբէք տունին ոչ մէկ մասը չէ տեսած: Այսինքնայսպէսով հանձագործին կրնա պատկանիլ:

Opsporing Verzocht Preloader
Opsporing Verzocht Preloader

Բիծ (լէքէ)

Աջքի ինկնող բիծ (լէքէ) մը կայ գլխարկին վրան: Հիմա ՆՖԻ ն(Հետազօտութեան հիմնարկութիւնը) կ՛ստուգէ գլխարկը:Ոստիկանութիւնը կը հուսա որ շուտով աւելի հստակութիւն ունենայ:

  • pointericon/pointerCreated with Sketch. Ով Սումպադ Տավիտ Պողսին (74) մահվան մասին տեղեկութիւն ունի
  • pointericon/pointerCreated with Sketch. Ով տեղեկութիւն ունի պատճարի մը համար
  • pointericon/pointerCreated with Sketch. Ով ուրբաթ օրը 19 դեկտեմբերին ժամը 10:00 և 11:15 ին մէջտեղը կասկածեալ անցերին, փոխադրամիջոցներին (օդօներին) Մէօտրսլօթի Սումպադին տունին քովը տեսած է
  • pointericon/pointerCreated with Sketch. Ով գիտէ ժամը 10:00ին և 11:15ին ով տունը եկած էր
  • pointericon/pointerCreated with Sketch. Արդեոք ով կը հիշէ ինքզինքը որպէս վկա
  • pointericon/pointerCreated with Sketch. Ով գիտէ այտ գտնուած գլխարկը որուն կը պատկանի

Kijk ook eens naar